Blog - Najnowsze informacje o promocjach


02.12
2013
1209

Konkurs świąteczny!

Konkurs świąteczny!

Zastanawiacie się nad prezentami dla najbliższych? Do wygrania zestawy ekskluzywnych kosmetyków i książki!

Gazetki promocyjne to nie tylko źródło informacji o okazjach cenowych, rabatach, upustach, wyprzedażach. To również świetne źródło inspiracji! A co może być lepszego niż inspiracja w dobrej cenie?

Inspiracje przydają się zwłaszcza w okresie przedświątecznym, kiedy to zastanawiamy się, jaki prezent sprawi naszym bliskim największą radość. Bestsellerowa książka, kosmetyki, a może elegancka sukienka lub zestaw do kaligrafii? Wszystko to możecie znaleźć w naszych gazetkach.

Dlatego też zapraszamy Was do konkursu. Do wygrania 3 pudełka Glossybox (do wyboru: zestaw dla kobiet lub dla mężczyzn) oraz nagrody pocieszenia – 10 książek Susan Wings „Obudzić szczęście”

 

Co należy zrobić?

 

  1. Napisz, co chciałbyś wręczyć swoim najbliższym i uzasadnij, dlaczego te prezenty chciałbyś wręczyć konkretnym osobom. Dokonaj wyboru produktów z gazetek, opublikowanych na www.promocyjni.pl .
  2. W zgłoszeniu wymień wykorzystane produkty oraz wklej linki do gazetek, z których pochodzą (linki muszą kierować do gazetek w serwisie www.promocyjni.pl)
  3. Polub stronę Promocyjni.pl na serwisie społecznościowym Facebook
  4. Prześlij zgłoszenie na adres e-mail: konkurs@promocyjni.pl  , zamieszczając w temacie wiadomości dopisek „konkurs Świąteczny”,  a treści e-maila zawrzyj dane osobowe, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, miejsce zamieszkania, telefon  kontaktowy oraz oświadczenie o treści następującej:

"Niniejszym wysyłając Artykuł do Konkursu Świątecznego, oświadczam, że:
a. zapoznałem/łam się regulaminem konkursu udostępnionym pod adresem [dokładny link do treści regula

 

minu] i akceptuje jego postanowienia
b. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu Świątecznego  Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp.k.  Administratora danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowol

 

ne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.”

 

Komisja wybierze najbardziej kreatywne zestawy prezentów i nagrodzi 13 osób.

 

Miejsca I-III – pudełko Glossybox.

 

Miejsca IV-XIII – książka Susan Wings „Obudzić szczęście”

Odpowiedzi nadsyłać można do 15 grudnia do godziny 23.59. Nadesłanie odpowiedzi równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 grudnia, laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową, zwycięskie pomysły opublikujemy na naszym blogu.

 

Co można wygrać?

1. Pudełka Glossybox

Znajdziesz w nich wszystko, co pomoże Ci zadbać o perfekcyjny wygląd na co dzień, także zimą! Każdy z zestawów zawiera co najmniej 5 kosmetyków do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów oraz produkty do makijażu dopasowane do Twoich potrzeb i upodobań. Glossybox to także idealny pomysł na prezent! Elegancko zapakowane pudełko pełne kosmetyków zachwyci każdą osobę, która znajdzie je pod swoją choinką! W ofercie znajdziesz zarówno pudełka z kosmetykami dla kobiet jak i mężczyzn.

2. Książki Susan Wings "Obudzić szczęście"

Powieść opisuje historię Sarah Daly, autorki komiksów, która na pozór jest szczęśliwą kobietą, jednak głęboko skrywa frustrację. Nie ma odwagi mówić o niej głośno, inaczej niż bohaterka jej komiksów Shirl. Shirl, w przeciwieństwie do Sarah, jest bezkompromisowa, mówi i robi to, na co ma ochotę. Na pierwszy rzut oka Sarah prowadzi bajkowe życie, a w rzeczywistości nie znosi pochmurnego i zimnego Chicago, nie umie porozumieć się z mężem, w dodatku mimo usilnych starań nadal nie może zajść w upragnioną ciążę. Pewnego deszczowego dnia Sarah dowiaduje się, że mąż ją zdradza. Rozgoryczona i zraniona rzuca wszystko i jedzie do rodzinnego miasteczka w Kalifornii. Jednak zamiast użalać się nad sobą, powoli nabiera dystansu do swoich problemów. Pragnie rozpocząć wszystko od nowa, poszukać drugiej szansy na szczęście. Powoli odbudowuje więzi z rodziną i dawnymi znajomymi. Kiedy zaczyna wierzyć, że może ułożyć sobie życie na nowo z jednym z nich – Willem Bonnerem, ze zdumieniem odkrywa, że jest w ciąży z byłym mężem…

 

Do dzieła!

 

Regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs świąteczny”


I. Postanowienia ogólne:

1.    Konkurs pod nazwą „Konkurs świąteczny” zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest  przez  Spółkę GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-.
2.    Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest za pomocą Internetu poprzez stronę internetową www.promocyjni.pl okresie od 2.12.2013 do 15.12.2013 do godziny 23:59:59.
3.    Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.promocyjni.pl

II. Uczestnicy Konkursu

4.    Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem pracowników oraz współpracowników INTERIA.PL oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6.    W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) – Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
7.    Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu, w tym spełnianiem przez Uczestników warunków określonych niniejszym Regulaminie, sprawować będzie powołana przez INTERIA.PL komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją Konkursową”. Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie także wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz rozpatrzenie reklamacji związanych z Konkursem.
8.    Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie osób, które prawidłowo wykonają Zadanie Konkursowe.

III. Zasady Konkursu

9.    Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik powinien:
•    Dokonać wyboru produktów z gazetek, opublikowanych na www.promocyjni.pl , a następnie skomponować zestaw prezentów dla najbliższych wraz z uzasadnieniem, dlaczego te prezenty Uczestnik chciałby wręczyć konkretnym osobom. Forma prezentacji dalej nazywana: Artykułem
•    W Artykule należy wymienić  wykorzystane produkty oraz wkleić linki do gazetek, z których pochodzą (linki muszą kierować do gazetek w serwisie www.promocyjni.pl)
•    Polubić stronę  Promocyjni.pl na serwisie społecznościowym Facebook
•    Przesłać Artykuł na adres e-mail konkurs@promocyjni.pl , zamieszczając w temacie wiadomości dopisek „konkurs Świąteczny” a treści e-maila zawrzeć dane osobowe, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, miejsce zamieszkania, telefon  kontaktowy oraz oświadczenie o treści następującej:

„Niniejszym wysyłając Artykuł do Konkursu Świątecznego, oświadczam, że:
a. zapoznałem/łam się regulaminem konkursu udostępnionym pod adresem [dokładny link do treści regulaminu] i akceptuje jego postanowienia
b. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu Świątecznego  Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp.k.  Administratora danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.”

10.    Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 9 powyżej, powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.
11.    Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.
12.    Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie nieograniczoną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

13.    Zamieszczając Artykułi akceptując Regulamin Konkursu, w zakresie,
w jakim stanowią one utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Artykułu oraz że tym samym wyraża zgodę na jej publikację w portalu www.interia.pl i jej udostępnienie użytkownikom portalu www.interia.pl. Wykorzystanie Artykułu zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich.
14.    Z chwilą zgłoszenia przez Uczestnika Artykułu do Konkursu Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie Artykułem według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a.    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie,
b.    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedzi, w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,
c.    w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z tych opracowań odbywać się będzie pod imieniem Uczestnika oraz miastem w którym mieszka.
15.    Ponadto Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Artykułu, poprzez dokonywanie zmian, w szczególności poprawek, skrótów itp. oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań ze wskazaniem imienia i nazwiska Uczestnika.
16.    Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Artykułu, która zawiera treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne.
17.    Organizator oświadcza, że:
a.     w przypadku wystąpienia uzasadnionych lub uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację Artykułu , Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia odpowiedzi oraz dyskwalifikacji Uczestnika,
b.    zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez uczestników Konkursu Artykułu oraz odmowy ich umieszczenia na stronach konkursowych w przypadku, gdy uzna, że ich treść jest niezgodna z tematyką konkursu, może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. W szczególności INTERIA.PL będzie usuwała Artykułu o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim,
c.    Artykułu niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne zgodnie z postanowieniami z Regulaminu, nie biorą udziału w Konkursie.

IV. Wybór Zwycięzców

18.    Wybór zwycięzcy Konkursu nastąpi dnia 18.12.2013 do godziny 23:59:59.
19.    Wyboru zwycięzcy Konkursu dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, która spośród nadesłanych Materiałów wybierze 13 (trzynaście) najlepszych. Komisja Konkursowa będzie kierować się przede wszystkim merytorycznym poziom nadesłanych Materiałów, mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu czy tez element humorystyczny.  
20.    Na każdego członka Komisji przypada jeden głos, przy czym decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
21.    Informacje o Zwycięzcy, tj. imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu trzech dni od daty wyłonienia Zwycięzcy.
22.    Zwycięzcy Konkursu o przyznaniu Nagród zostaną dodatkowo powiadomieni e-mailem, w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia,

V. Nagrody

23.    Nagrodą dla laureatów miejsc:
24.    od I do III jest pudełko Glossybox (wersja kobieca lub męska do wyboru)
25.    od IV do X jest książka Susan Wings "Obudzić szczęście"
26.    Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej Nagrody.
27.    Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
28.    Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się nie przenosić praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca Konkursu ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody składając  Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
29.    Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, na adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany jest pisemnie potwierdzić od odbiór nagrody.
30.    W przypadku, gdy Zwycięzca poda błędne lub nieprawdziwe dane, a przesyłka wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres zostanie zwrócona Organizatorowi z uwagi na nie podjęcie przez Zwycięzcę, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Zwycięzcę.
31.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanej nagrody. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producenta.

VI. Dane osobowe

32.    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz dostarczenia i realizacji Nagród, a także w celu publikacji listy Zwycięzców.
33.    Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest INTERIA.PL. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla realizacji prawa do nagrody.
34.    Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. s. k., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.
35.    Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację dla celów wyłonienia zwycięzcy i/lub doręczenia nagrody.
36.    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureata i rozliczenia i doręczenia nagrody.
37.    Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.
38.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

39.    Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 80 (słownie: osiemdziesięciu) dni kalendarzowych od daty wyłonienia ostatniego ze Zwycięzców Konkursu (decyduje data nadania reklamacji na adres Organizatora).
40.    Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i być skierowana  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres Organizatora, tj.: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.
41.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika składającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
42.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od jej otrzymania przez Organizatora.
43.    Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
44.     Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń wg przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VIII. Postanowienia końcowe

45.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia konkursowe, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami.
46.    Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
47.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

Więcej wpisów z bloga

Czy weganie mogą pić wino?
Poradnik
09.04
2019
1209

Czy weganie mogą pić wino?

Coraz więcej osób deklaruje się jako wegetarianie lub weganie. Są to nawyki żywieniowe oraz styl życia, który może również wpłynąć na wybór wina.

Czytaj więcej »
Inga Więch

Inga Więch

Aplikacja DING - gazetki promocyjne w Twoim telefonie!
Poradnik
07.07
2020
1209

Aplikacja DING - gazetki promocyjne w Twoim telefonie!

Pobierz darmową aplikację Ding i ciesz się promocjami w Twoim telefonie!

Czytaj więcej »
Promocyjni

Promocyjni

Zobacz wszystkie